جرج استيون ( 1978 ) در تحقيق كه به بررسيي رضايت مندي از زندگي زناشويي در بين زوجين معتاد و زوجين كه يك نفر معتاد است انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه زوجين معتاد كه در كنار هم به اعتياد روي مي آروند از وضعيت زندگي راضي تر هستند تا اينكه يكي از زوجين معتاد باشد كه اين تحقيق در كاليفرنياي امريكا مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .

مك لين ( 1917 ) تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه رضايت زناشويي  و ويژگي هاي شخصيتي در بين زنان متاهل شهر نيويورك انجام داده است كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين رضايت مندي از زندگي زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي مانند اضطراب ، افسردگي و هيستري و پارانويا و … رابطه معني داري وجود دارد .

مايلك هتادي ( 1977 ) تحقيقي تحت عنوان مقايسه هيستري در بين زناني كه از زندگي خود رضايت دارن و زناني كه به نوعي جدا و مطلقه هستند ئو ياراضي نيستند در شهر نيويورك مورد بحث و بررسي قرار داده است كه به اين نتيجه رسيده اند كه هيستري در بين زنان مطلقه و زناني كه رضايت زناشويي ندارند بيشتر از زنان عادي و رضايت از زندگي دارند داراي تفاوت است لويي سورنا ( 1986) تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه رضايت از زندگي و تمايل به خودكشي در بين زنان حدود سني 30 سال به بالا منطقه اي از شهر مونيخ به اين نتيجه رسيده اند كه بين رضايت مندي از زناشويي و تمايل به خودكشي رابطه معني داري وجود دارد به اين صورت كه اگر در زندگي رضايت نداشته باشد و اين عدم رضايت به صد در صد برسد احتمال خودكشي وجود دارد .

اهميت (1980 ) تحقيقي تحت عنوان مقايسه استرس در بين فرزندان زنان و زوجين مطلقه و فرزندان زوجين خوشبخت و داراي خانواده در شهر نيويورك امريكا داده است كه به اين نتيجه رسيده كه بين اين دو گروه تفاوت معني داري وجود دارد و استرس در بين فرزندان زوجين خوشبخت و داراي خانواده بيشتر از فرزندان زوجين مطلقه است .